UPOZORNĚNÍ :

-Klienti s platnými vouchery netrénují o víkendech, ty jsou pouze pro klienty fitness studia Bubenská 17 (dále v textu jen F17) s platnými permanentkami na 10 a 20 vstupů, nedohodnou-li se jinak s trenérem, nebo jinou kompetentní osobou studia.

-Fitness studio F17, potažmo fitness trenér ,nebo jiná odpovědná osoba, si vyhrazuje právo přeložit rezervovaný termín klienta na náhradní termín cvičení v co možná nejbližším možném čase původní rezervace. Klient bude o tomto informován v dostatečném předstihu.

-Pokud se klient nemůže z jakýchkoliv důvodů na cvičení dostavit, je nutná omluva alespoň 12 hodin před termínem lekce a to prostřednictvím SMS zprávy na tel 608 493 622, jinak se bude cvičení považovat za uskutečněné. 
-Fitness studio F17 si vyhrazuje právo, pokud klient nedorazí 3x a více na cvičení bez řádné omluvy, přerušit zbývající předplacené lekce a nebo požadovat po takovém klientovi finanční náhradu, která F17 vznikla v této souvislosti (jako např. fitness trenér 150 Kč, provoz studia za 45 minut - 100 Kč) a to ve výši 250 Kč za neomluvenou lekci .
--
Hassan Atalay,DiS
Manažer studia ,fitness trenér
Redukční a kondiční fitness studio F17
608 493 622
Bubenská 17, Praha 7


INFO

PODMÍNKY ÚČASTI KLIENTŮ

 na lekcích Školicího centra  PlanPoint s.r.o.

na adrese

Bubenská 17, 170 00 Praha 7,

se sídlem Sportovní 823/14, 10100 Praha

(dále jen "Školicí centrum")

platné od 12.12.2016

I. Provozní řád

 1. Ve všech prostorech Školicího centra platí zákaz kouření.
 2. Vstup do sálu Školicího centra je možný pouze v obuvi, která nezanechává na podlaze žádné stopy (obuv s podrážkou s technologií non-marking), nebo bez obuvi.
 3. Maximální kapacita na lekcích v prostorech Školicího centra je 12 (dvanáct) osob - klientů. V případě těhotenských lekcí je kapacita omezena na 10 (deset) osob - klientek. V případě fitness tréninků je kapacita omezena na 3 (tři) osoby - klienty naráz.
 4. Vzhledem k provozním možnostem Školicího centra prosíme klienty o příchod do prostor Školicího centra 10minut před zahájením lekce, v případě fitness tréninku alespoň 15minut před zahájením tréninku; do času fitness tréninku není zahrnuto rozcvičení - klient se dle svého uvážení a času rozehřívá před začátkem tréninku individuálně sám.
 5. Souhlasem s těmito podmínkami klient stvrzuje, že bere na vědomí, že se lekcí účastní dobrovolně se znalostí svého zdravotního stavu a cvičí na nich na vlastní odpovědnost. V případě lekcí a kurzů pro děti rodič resp. zákonný zástupce dítěte stvrzuje souhlasem s těmito podmínkami, že zná zdravotní stav svého dítěte, a prohlašuje, že je dítě způsobilé k účasti na těchto lekcích či kurzech. Školicí centrum nenese odpovědnost za případné zdravotní problémy a újmy na zdraví klientů.
 6. Lekce a kurzy pohybových aktivit jsou koncipovány jako skupinová cvičení a jako takové jsou určeny pro zdravé osoby. Trpí-li klient nějakým zdravotním problémem (především nízkým nebo vysokým tlakem, problémy se srdcem a/nebo oběhovým systémem, problémy se zády, klouby, alergií, astmatem, epilepsií apod.), je nutné vhodnost zvolené pohybové aktivity konzultovat nejprve s lékařem. V případě, že lékař klientovi nějaké zdravotní omezení potvrdil, je klient povinen před začátkem lekce tuto skutečnost sdělit lektorovi. Konečné rozhodnutí, zda se lekce v těchto případech klient zúčastní, či nikoliv, je samozřejmě na něm. Lektor ani Školicí centrum v žádném případě nenese vůči klientovi odpovědnost za jeho případné zdravotní problémy a újmu na zdraví.
 7. Nutnost konzultace s lékařem ohledně vhodnosti zvolené pohybové aktivity platí i v případě, že je klientka těhotná. Školicí centrum si vyhrazuje právo vyžádat si od těhotné klientky předložení doporučení k danému cvičení vystavené lékařem. Těhotným klientkám je doporučeno navštěvovat lekce určené přímo pro těhotné.
 8. Osoby mladší 18 let se mohou lekcí a kurzů účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Školicí centrum připravuje i lekce a kurzy určené pro děti.
 9. Po skončení lekce určené pro děti (zahrnuje i lekce v rámci kurzu) za děti přebírají v prostorách Školicího centra odpovědnost rodiče resp. zákonní zástupci. Provozovatel nemůže nést odpovědnost za dítě, pokud dítě bez rodiče resp. zákonného zástupce opustí v průběhu akce prostory Školicího centra.
 10. Případnou vzniklou škodu na zařízení Školicího centra způsobenou dítětem hradí rodiče resp. zákonný zástupce dítěte.
 11. Školicí centrum neručí za cennosti odložené v prostorách Školicího centra, a to ani ve skříňkách, ani mimo ně.

II. Lekce a kurzy

 1. Lekcí se rozumí pravidelně v rozvrhu se opakující otevřená hodina (tzv.open class), která je přístupná každému a kterou lze jednotlivě rezervovat. Při výběru lekce doporučujeme respektovat případný vypsaný stupeň pokročilosti a náročnosti cvičení. Náhrady jednotlivých lekcí nejsou z povahy "lekce" možné.
 2. Jedna standardní lekce trvá 60minut. Lekce jiné než standardní (delší lekce) trvají 75minut nebo 90minut. Jeden fitness trénink trvá 25minut. Přesný čas konání lekce je vždy uveden v aktuálním rozvrhu.
 3. Kurzem se rozumí uzavřený celek několika po sobě jdoucích lekcí, které na sebe navazují. Kurz je proto nutné rezervovat jako celek. Nástup do již zahájeného (tj. probíhajícího) kurzu je možný pouze po dohodě a při volné kapacitě sálu. Náhrada zameškané lekce je dle povahy kurzu možná pouze po domluvě. Po domluvě lze od páté zameškané lekce po skončení kurzu peníze využít k návštěvě jiné lekce z aktuálního rozvrhu. Převod zameškaných lekcí do dalšího kurzu není možný. Výjimkou je těhotenský kurz teoretické předporodní přípravy a těhotenského cvičení, kde lze zameškané teoretické lekce nahradit v dalším běhu (kurzu), případně v samostaném předporodním kurzu.
 4. Aktuální rozvrh lekcí a kurzů je klientům k dispozici na webových stránkách www.wellryba.cz a na nástěnce v prostorách Školicího centra.

III. Rezervační podmínky a storno poplatky

 1. Na lekci i kurzy je nutné se předem přihlásit. To je možné online přes rezervační systém, který je nepřetržitě přístupný z webových stránek www.wellryba.cz a z facebookového profilu www.facebook.com/wellryba.
 2. Jedna osoba - klient může zarezervovat místo i pro další osoby - klienty, maximálně však celkem 3 (tři) místa.
 3. Lekce i kurz se koná v případě přihlášení minimálně 2 (dvou) osob - klientů, pokud není vypsáno jinak. Maximální možný počet účastníků na lekci je 12 (dvanáct), pokud není vypsáno jinak. Obsazenost každé lekce je viditelná po rozkliknutí odkazu do rezervačního systému.
 4. Fitness trénink se koná nezávisle na počtu rezervací. Maximální možný počet účastníků souběžně trénujících (ať přišli v jakýkoliv vypsaný čas) je 3 (tři), pokud není vypsáno jinak. Obsazenost každého tréninku je viditelná po rozkliknutí odkazu do rezervačního systému.
 5. V případě zrušení lekce budou již přihlášení klienti informováni o této skutečnosti e-mailem, sms nebo telefonicky.
 6. Vstupem do rezervačního systému klient souhlasí s podmínkami rezervačního řádu.
 7. Rezervaci lekce/tréninku lze provést nejpozději 24 (dvacet čtyři) hodin před začátkem zvolené lekce.
 8. Zrušení rezervace na lekci/trénink lze též provést nejpozději 24 (dvacet čtyři) hodin před začátkem zvolené lekce.
 9. V případě zrušení rezervace na lekci v době méně než 24 (dvacet čtyři) hodin před začátkem zvolené lekce bude účtován stornopoplatek ve výši 100% ceny lekce, pokud na lekci budou přihlášení 2 (dva) účastníci, z nichž jedním jste právě Vy. Platí to i v případě, kdy se na lekci zarezervujete, účast nezrušíte, ale na lekci se nedostavíte. Pro držitele permanentky platí vše výše uvedené; stornopoplatek bude uskutečněn jako propadnutí dané lekce z permanentky.
 10. V případě nedostavení se na rezervovaný fitness trénink bez předešlé omluvy (alespoň 2 hodiny před začátkem tréninku) bude tato cvičební hodina při příští návštěvě odečtena z permanentky. Stejná podmínka platí i pro vouchery přes Slevomat. Pro omluvu na fitness trénink lze použít telefonní číslo +420 721 000 996.
 11. Účast na lekci bez předchozí řádné rezervace (tj. bez dodržení lhůty 24hodin před zahájením dané lekce) je možná pouze v případě, že jsou na danou lekci přihlášeni již minimálně 2 (dva) klienti, a lekce se tedy bude konat. Rezervace je v tomto případě možná již pouze telefonicky/sms nebo mailem. Cena za lekci se však v tomto případě zvyšuje o 15,- oproti její standardní ceně (neplatí pro držitele permanentky). Obsazenost konkrétní lekce lze zjistit po rozkliknutí odkazu do rezervačního systému, který je dostupný z webových stránek www.wellryba.cz a z facebookového profilu www.facebook.com/wellryba.
 12. Účast na fitness tréninku bez předchozí řádné rezervace (tj. bez dodržení lhůty 24hodin před vypsaným zahájením) je ve vypsaných dobách možná, cena za trénink/konzultaci se však v tomto případě též zvyšuje o 15,- oproti její standadní ceně (neplatí při permici).
 13. Rezervace kurzu je možná maximálně 1 (jeden) týden před plánovaným zahájením kurzu, pokud u něj není uvedeno jinak.
 14. Zrušení rezervace na kurz lze provádět též nejpozději 1 (jeden) týden před plánovaným začátkem kurzu, pokud u něj není uvedeno jinak.
 15. V případě zrušení kurzu ve lhůtě kratší než 1 (jeden) týden před zahájením kurzu, pokud tato lhůta není vypsána u kurzu jinak, bude účtován stornopoplatek ve výši:

a) při zrušení rezervace 7 (sedm) až 5 (pět) dnů před zahájením kurzu 50% z ceny kurzu,

b) při zrušení rezervace 4 (čtyři) a méně dní před zahájením kurzu 100% z ceny kurzu, tj. kurzovné propadá v plné výši.

IV. Úhrada lekcí a kurzovného

 1. Úhradu lekcí a kurzů mohou klienti provádět:

a) bankovním převodem na účet č. 5480318001/5500; jako variabilní symbol je nutné uvést 001 a do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení klienta, název lekce/kurzu a datum jejího konání (např.: "Jan Novák, lekce Yoga, 1.1.2017" či "Jan Novák, březnový předporodní kurz"),

b) platební kartou přímo ve Školicím centru nebo

c) v hotovosti přímo ve Školicím centru.

2. Zvolenou lekci / fitness trénink je nutno uhradit před jejím / jeho začátkem. Při úhradě bankovním převodem se došlou úhradou rozumí připsání celé částky na bankovní účet provozovatele Školicího centra, nebo předložení dokladu o provedení transakce. Lektor / trenér je oprávněn před zahájením lekce tuto skutečnost zkontrolovat.

3. Úhrada kurzu (kurzovné) musí být provedena nejpozději 1 (jeden) týden před plánovaným zahájením kurzu, pokud není vypsáno jinak. Dnem úhrady se rozumí připsání celé částky kurzovného na bankovní účet provozovatele Školicího centra.

V. Permanentky

 1. Školicí centrum nabízí zvýhodněné permanentky. Jejich přehled je k dispozici v Ceníku (https://www.wellryba.cz/cenik/). Permanentky se hradí stejným způsobem jako lekce a kurzovné (viz čl. IV. Úhrada lekcí a kurzovného), včetně variabilního symbolu 001, pouze do zprávy pro příjemce je nutné uvést své jméno, příjmení, permanentka se zvoleným počtem vstupů a trvání lekcí či typem fitness služby (např.: "Jan Novák, permanentka 10 vstupů, 60min" nebo "Jan Novák, permanentka 10 vstupů, fitness").
 2. Permanentka na klasické lekce je nepřenosná, ale její držitel může na lekci kromě sebe zarezervovat i další osoby. Permanentka opravňuje jejího držitele k opakovaným vstupům do Školicího centra, dokud na ní je dostatečný finanční obnos potřebný k zaplacení lekce, anebo dokud nevypršela doba její platnosti.
 3. Permanentka do fitness zóny je vzhledem k charakteru služby nepřenosná, a její držitel může na trénink rezervovat pouze sebe. Permanentka opravňuje jejího držitele k opakovaným vstupům do Školicího centra, dokud na ní je dostatečný finanční obnos potřebný k zaplacení lekce, anebo dokud nevypršela doba její platnosti.
 4. Vzhledem k nepřenositelnosti permanentky může být klient při vstupu na lekci vyzván k předložení dokladu totožnosti. Zneužití může být řešeno odebráním permanentky s propadem nevyčerpané částky v plné výši. Pokud klient ze závažných důvodů nemůže již dále svou permanentku využívat, je však možné ji po dohodě převést na náhradníka, kterého klient určí.
 5. Platnost permanentky na 10 vstupů na klasické lekce je 3měsíce od data jejího vystavení. Platnost permanentky do fitness zóny na 10 vstupů je 2měsíce od data jejího vystavení, platnost permanentky do fitness zóny na 20 vstupů je 3měsíce od data jejího vystavení. Platnost případných dalších nabízených permanentek je uvedena v Ceníku. (Případné změny v platnosti aktuálních permanentek jsou oznamovány v Ceníku.)
 6. Permanentku je nutné uplatnit v době její platnosti; po této době nevyužitá finanční částka propadá v plné výši.
 7. Permanentku není zpětně možné vyměnit za peníze, ani za ni není možné vracet nevyčerpané peníze.
 8. Zakoupení permanentky neopravňuje klienta k automatickému vstupu na (klasickou) lekci. Pro rezervaci místa je nutné se přihlásit způsobem uvedeným výše v čl. III. těchto podmínek. Rezervaci je možné provést až po připsání úhrady za permanentku na účet provozovatele Školicího centra.
 9. Pro odhlášení (zrušení) rezervace platí stejné podmínky jako v čl. III. Rezervační podmínky a storno poplatky. Při včasném zrušení rezervace se finanční částka z permanentky nestrhává. Při zrušení rezervace méně jak 24hodin před začátkem dané lekce propadá finanční částka za lekci z permanentky v plné výši (viz též čl.III, odst.8).
 10. V případě zrušení lekce ze strany provozovatele Školicího centra z důvodu nedostatku přihlášených klientů či z jiného vážného důvodu je přihlášeným klientům zaslán informační email, popřípadě sms. Finanční částka se z permanentky v takovém případě nestrhává (popřípadě bude vrácena).

VI. Půjčování ručníku

 1. Školicí centrum nabízí svým klientům zapůjčení ručníku na lekci / trénink za poplatek ve výši 30,- Kč. Ručník je na požádání k dispozici u lektora.
 2. Lektor je povinen v souvislosti se zapůjčením ručníku vybrat od klienta stanovený poplatek, vydat klientovi daňový doklad a zapsat jméno půjčujícího si klienta a číslo vydaného ručníku. Klient toto stvrdí svým podpisem.
 3. Před odchodem ze Školicího centra je klient povinen ručník vrátit na místo k tomu určené.
 4. Zneužití nebo zcizení ručníku může být důvodem k vymáhání škody a k ukončení účasti klienta na lekcích Školicího centra.

VII. Další ustanovení

 1. Školicí centrum si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozvrh, ceník a Podmínky účasti bez udání důvodů.
 2. Školicí centrum si vyhrazuje právo v případě ohlášených či nenadálých situací nebo z vážných důvodů vypsané lekce a kurzy zrušit (např. v případě havárie vody, plynu, výpadek elektřiny apod.). O změnách rozvrhu, ceníku, Podmínek účasti i o zrušených lekcích a kurzech bude Školicí centrum informovat klienty prostřednictvím webových stránek www.wellryba.cz, klienty již přihlášené na rušené lekce či kurzy navíc i prostřednictvím emailu, sms nebo telefonicky.
 3. Školicí centrum se zavazuje neposkytovat klientem předané kontaktní údaje třetí osobě.
 4. Platné Podmínky účasti jsou klientům k dispozici na webových stránkách www.wellryba.cz a na nástěnce v prostorách Školicího centra.
 5. Klienti vyjádří svůj souhlas s Podmínkami účasti klientů na lekcích Školicího centra při přihlašování se na lekci či kurz prostřednictvím on-line rezervačního systému kliknutím na rezervační tlačítko "Vytvořit rezervaci" (případně rezervační tlačítko s jiným názvem, které ale vždy vede do rezervačního systému) a/nebo osobně v prostorech Školicího centra, kde budou před svou účastí na 1.lekci s Podmínkami účasti podrobně seznámeni a tuto skutečnost stvrdí svým podpisem.

Datum poslední aktualizace: 31.12.2017


PAR-Q DOTAZNÍK
(Physical Activity Readiness Questionnaire)


Tento jednoduchý dotazník vám pomůže určit, zda můžete ihned začít cvičit, nebo zda je vhodná nejprve konzultace s lékařem.

Pravidelná pohybová činnost je zdravá, nicméně se některým lidem doporučuje, aby se před zahájením cvičení poradili s lékařem. Pokud je vám více než 65let, mělo by to být samozřejmostí i bez vyplnění tohoto dotazníku. Pokud to platí i pro některé z vás, kterým je mezi 15 a 65 lety, zjistíte podle odpovědí na následující otázky. Na každou z otázek odpovězte ANO nebo NE a odpověď označte.

1. Řekl vám někdy lékař, že máte problémy se srdcem, a že můžete cvičit pouze po doporučení lékařem, příp. jen takové pohybové činnosti, které vám doporučí?

⃝    ANO ⃝    NE

2. Cítíte při pohybové činnosti bolesti na hrudníku?

⃝    ANO ⃝    NE

3. Cítil (-a) jste v minulém měsíci bolest na hrudníku i bez pohybové aktivity?

⃝    ANO ⃝    NE

4. Míváte někdy závratě nebo ztrácíte vědomí?

⃝    ANO ⃝    NE

5. Máte problémy s klouby nebo s kostmi (např. bolesti páteře, kolen, kyčlí aj.) a stav se horší při provádění pohybové činnosti?

⃝    ANO ⃝    NE

6. Předepisuje vám lékař léky na krevní tlak nebo srdce?

⃝    ANO ⃝    NE

7. Znáte nějaký zdravotní důvod, proč byste neměl (-a) dělat pohybovou činnost?

⃝    ANO ⃝    NE

Pokud jste na některou z otázek odpověděl (-a) ANO, poraďte se před začátkem cvičení s lékařem a vyberte si pouze takovou pohybovou činnost, která je pro vás zdravá.

Pokud jste na všechny otázky odpověděl (-a) NE, můžete začít cvičit. Začněte zvolna a postupně přidávejte intenzitu cvičení podle doporučení instruktora.

Kdy odložit pohybovou činnost:

 • Pokud se necítíte dobře po prodělané chorobě (nachlazení, zvýšená teplota apod.), s pohybovou aktivitou vyčkejte, až vám bude dobře.
 • Pokud jste těhotná, poraďte se o vhodnosti pohybové aktivity s lékařem.

Pokud se váš zdravotní stav změní a jakékoliv onemocnění vede k tomu, že na některou z výše položených otázek odpovíte ANO, poraďte se s lékařem.
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Klient tímto uděluje společnosti PlanPoint s.r.o., se sídlem Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10, IČ: 247 08 241, provozovateli Školícího centra PP Fitness na adrese Bubenská 17, 170 00 Praha 7 (dále jen "Společnosti")

a) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, souhlas s použitím svého jména, příjmení, doručovací adresy, čísla svého telefonu a e-mailové adresy, a to pro účely komunikace mezi Společností a klientem, případně pro obchodní a marketingové účely Společnosti, zejména pro účely zasílání informací o lekcích, kurzech a školeních pořádaných ve Školícím centru PP Fitness, zasílání Rozpisu lekcí a informací o jeho změnách, zasílání novinek a dalších marketingových sdělení apod.;

b) jako správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, číslo telefonu, e-mail, případně dalších údajů, které Společnosti v souvislosti se svou účastí na lekcích, kurzech a školeních konaných v prostorách Školícího centra PP Fitness poskytne, za účelem prověření jeho platného přihlášení na lekce, kurzy a školení ve Školícím centru PP Fitness, případně pro další obchodní a marketingové účely Společnosti, a to na dobu 5 let. Klient bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a automaticky. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje klienta. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Klient si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinné okamžikem doručení Společnosti.

Klient tímto prohlašuje, že četl a souhlasí s úplným zněním Podmínek účasti klienta na lekcích Školicího centra PP Fitness v PlanPoint s.r.o.,Bubenská 17, 170 00 Praha 7, umístěných na webových stránkách www.wellryba.cz a zavazuje se je plně dodržovat.